Aangenomen motie geen oplossing voor thuisonderwijzers

Onlangs is in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een motie van PvdA kamerlid Ypma over leerbare thuiszitters aangenomen. In deze motie wordt gevraagd om het versoepelen van de leerplicht om meer mogelijkheden te creëren voor kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen. De NVvTO is blij om te zien dat er draagvlak en ruimte is voor versoepeling van de leerplichtwetgeving. We willen daarnaast benadrukken dat de in de motie voorgestelde bekostigde vorm van afstandsonderwijs in veel gevallen geen oplossing is voor ouders die hun kinderen reeds gemotiveerd onderwijs geven op basis van een vrijstelling van de leerplichtwet op basis van 5.a, 5.b of een andere juridische constructie.

Op 11 november jl. is tijdens de Plenaire vergadering van de Tweede Kamer de motie van PvdA kamerlid Ypma aangenomen. Deze motie is in lijn met het advies van de kinderombudsman “Van Leerplicht naar leerrecht”  wat in mei 2013 verscheen, waarin de kinderombudsman adviseert om meer mogelijkheden te creëren voor maatwerk en flexibiliteit voor thuiszitters.

De NVvTO herkent in de motie de grote betrokkenheid en inzet van mevrouw Ypma bij de kinderen en het onderwijs zoals zij dit op ook het Notaoverleg van 29 september jl. liet zien.

De motie betreft drie punten:

  • Het versoepelen van de definitie van de leerplicht ten behoeve van leerbare thuiszitters;
  • het voorkomen dat scholen worden afgerekend op schoolverzuim in relatie tot leerbare thuiszitters die onderwijs deels (of geheel) thuis volgen;
  • mogelijk maken dat het budget dat de school krijgt voor kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen, naar rato van aanwezigheid verdeeld kan worden over de school en de maatwerkoplossing voor onderwijs buiten de school.

In de motie wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen thuiszitters en ouders met een vrijstelling van de leerplichtwet op basis van 5.a of 5.b. De NVvTO maakt zich hier zorgen over, omdat er binnen de verschillende doelgroepen duidelijk verschillende behoeftes bestaan en deze verschillende behoeftes niet duidelijk naar voren komen in deze motie.

Met de aangenomen motie worden de praktische mogelijkheden van de ouders van leerbare thuiszitters verbreed. Dat zullen veel thuiszitters als een verbetering ervaren. Zij zullen bijvoorbeeld eenvoudiger hun kinderen (deels) thuis kunnen onderwijzen zonder dat ze daarbij in de problemen komen met de leerplicht, en daarnaast wordt er financieel meer mogelijk waardoor deze ouders makkelijker aan leermateriaal voor hun kinderen kunnen komen.

Echter, er zijn ook veel ouders die er bewust voor hebben gekozen om hun kinderen zelf thuisonderwijs te geven. Zij doen dit op eigen kosten op zeer zorgvuldige en consciëntieuze wijze. Thuisonderwijs is door haar flexibiliteit, individuele benadering en mogelijkheden voor maatwerk een excellente onderwijsvorm. Het in de toekomst mogelijk aan thuisonderwijzers opleggen van samenwerking met een school en het gebruiken van het daar gangbare curriculum dat geoptimaliseerd is voor klassikaal onderwijs, zou de voordelen van thuisonderwijs sterk in het geding brengen. Daarnaast zijn er voor sommige ouders die gebruik maken van vrijstelling van de leerplicht op basis van 5.b geen scholen in Nederland (ook niet op afstand) die voldoende aansluiten bij hun levensovertuiging. Hen dwingen tot schoolinschrijving en onderwijs afname bij een school waartegen zij richtingbezwaren hebben zou een inbreuk zijn op hun recht op vrijheid van onderwijs.

Ouders die bewust thuisonderwijs geven aan hun kinderen met een vrijstelling van de leerplicht op basis van 5.a, 5.b of een andere juridische constructie, zijn daarom niet gebaat bij deze motie en zien hun belangen hierin niet weerspiegeld.

Concluderend stellen wij vast dat er enerzijds een groep ouders is die een bewuste keuze maakt hun kinderen particulier thuisonderwijs te geven, zij zijn ook bereid de organisatie en de kosten van het onderwijs voor hun eigen rekening te nemen. Zij behoren niet tot de doelgroep van deze motie. Anderzijds is er een bepaald deel van de thuiszittersouders dat gediend zal zijn met deze motie zodat zij in samenwerking met een school (deels) afstandsonderwijs kunnen geven. Hierin zien wij een duidelijk onderscheid tussen groepen mensen die bewust de keuze maken om hun kind zelf te onderwijzen en ouders die het onderwijs liever in samenwerking met een school invullen.

NVvTO zal zich als belangenbehartiger van thuisonderwijzers (onafhankelijk van de juridische status van de thuisonderwijzer zoals vrijstelling van de leerplicht op basis van 5.a of 5.b of een andere juridische constructie) de komende tijd sterk blijven maken om duidelijkheid te scheppen in de verschillende doelgroepen en hun verschillende behoeftes. Wij zullen in onze lobby steeds de boodschap blijven voeren dat vormen van afstandsonderwijs geen oplossing zijn voor mensen die bewust de keuze hebben gemaakt voor thuisonderwijs. Zodat ouders die nu al met veel toewijding een volledig thuisonderwijsprogramma verzorgen, dat in de toekomst kunnen blijven doen.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.