Dag van de Leerplicht: ‘Recht op thuisonderwijs’

19 maart is de dag van de Leerplicht met dit  jaar als thema ‘recht op onderwijs’. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, de NVvTO, constateert dat kinderen die van hun ouders thuisonderwijs krijgen in alle gevallen zijn voorzien in dit recht op onderwijs. Zo is gebleken uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het is tijd om het recht op thuisonderwijs nu ook wettelijk te regelen.

Recht op onderwijs 
Het recht op onderwijs bepleiten betekent ook dat ouders zelf een bewuste keuze kunnen maken voor thuisonderwijs als een erkende volwaardige onderwijsvorm. 
De NVvTO kijkt met belangstelling uit naar de voorstellen die staatssecretaris Dekker voor het zomerreces aan de Tweede Kamer gaat voorleggen. De NVvTO hoopt en verwacht dat er dan daadwerkelijk stappen gezet zijn om het juridisch recht op onderwijs en een passende vorm van toezicht te regelen, zoals de Onderwijsraad eerder al adviseerde.

Landelijke ontwikkelingen 
De Tweede Kamer gaf op 29 september 2014 aan staatssecretaris Dekker mee dat een verbod op thuisonderwijs veel te ver gaat. 
Momenteel is in opdracht van het ministerie van OCW een adviesbureau bezig met het inventariseren van de mogelijkheden om thuisonderwijs een plaats in de wet te geven. De NVvTO die eind dit jaar zijn 15 jarige bestaan viert leverde daarvoor de benodigde expertise. 

Maatschappelijk draagvlak voor thuisonderwijs 
De NVvTO signaleert dat bestuurders zoals de wethouder van Rotterdam en staatssecretaris Dekker die recent in het nieuws kwamen geen draagvlak van hun volksvertegenwoordiging hebben (respectievelijk de gemeenteraad en de Tweede Kamer) om thuisonderwijs te ontmoedigen of te verbieden. 
Er is een maatschappelijk draagvlak ontstaan voor thuisonderwijs zoals politici en vooraanstaande wetenschappers keer op keer laten weten. 

Thuisonderwijs is een kwalitatieve effectieve onderwijsvorm die erkenning verdient, zoals dat ook in veel andere landen in Europa gangbaar is. De vrijstellingsregelingen in de Leerplichtwet zijn gebaseerd op fundamentele vrijheden zoals verwoord in het Europese Handvest voor de Rechten van de Mens.

Enkele bestuurders stellen keer op keer de vrijheid van meningsuiting en onderwijs keer zonder aanwijsbare reden ter discussie. Vaak slechts gebaseerd op persoonlijke opvattingen en zonder enige kennis van noch ervaring met thuisonderwijs.

Flexibel onderwijs
De NVvTO vindt dat het tijd is om de verouderde Leerplichtwet uit 1969 aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. De Kinderombudsman en de Tweede Kamer zochten eerder al naar manieren om onderwijs flexibeler te maken. De huidige Leerplichtwet houdt dat vooralsnog tegen. 

Flexibel onderwijs deels op school en deels op een andere locatie of volledig thuisonderwijs zorgen voor passend onderwijs op maat voor ieder kind. Thuisonderwijs biedt vele flexibele en innovatieve mogelijkheden waarin een school niet kan voorzien. Aanpassingen in de Leerplichtwet maken flexibel passend onderwijs daadwerkelijk mogelijk.

Angst voor groei
In Nederland geven naar schatting 200 ouders hun kinderen thuisonderwijs. Deze ouders komen tot deze beslissing na een zorgvuldige en gewetensvolle voorbereiding. Zij doen er alles aan om de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen te borgen. 

Het is zeker niet voor iedere ouder weggelegd om zijn kinderen zelf onderwijs te geven. Omdat de keuze voor thuisonderwijs een forse investering met zich mee brengt in tijd en geld is er in de praktijk al een vorm van zelfselectie zichtbaar. Ook in andere Europese landen waar thuisonderwijs een volledig vrije keuze is, blijft de groep thuisonderwijzers zeer klein. In deze landen komt het percentage kinderen dat thuisonderwijs krijgt niet boven de 0,1% van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd uit. 

Dankzij de ophef die tegenstanders van thuisonderwijs maken zoeken en vinden ouders makkelijker via internet de goede informatie over deze hen tot nu toe onbekende mogelijkheden. 
Thuisonderwijs heeft de toekomst.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.