Voorbeeldbrief richtingbedenkingen zonder vermelding richting

Zie ook de inleiding en toelichting op de voorbeeldbrief voor vrijstelling op basis van richtingbedenkingen

Voorbeeldbrief eerste kennisgeving zonder vermelding van de eigen levensovertuiging

Vul a.u.b. de gegevens tussen de blokhaken in en haal weg wat voor uw kind niet van toepassing is.

[namen ouders]
[adres]
[postcode] [woonplaats]

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente [gemeente]
[adres]

Onderwerp: beroep op vrijstelling van schoolinschrijving voor schooljaar [jaar]/[volgend jaar]

[woonplaats], [datum]

Geachte dames en heren,

Wij zijn de ouder(s) van [volledige naam kind], geboren op [geboortedatum].

[Voornaam kind] heeft BSN [burgerservicenummer/persoonsgebonden nummer], is van het [mannelijke/vrouwelijke] geslacht en woont aan het bovengenoemde adres.

Wij geven hierbij kennis dat wij voor [naam kind] en op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet voor [de rest van] het bovenvermelde schooljaar aanspraak maken op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van [voornaam kind] als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling.

Wij verklaren dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van onze woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop [voornaam kind] geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.

Voor [voornaam kind] is [al/niet] eerder een beroep op vrijstelling gedaan.

Wij zijn er ons van bewust dat ons kind natuurlijk toch goed onderwijs moet krijgen. Wij hebben dan ook maatregelen getroffen om daarin te voorzien.

Hoogachtend,

[namen en handtekeningen ouders]