Kamerbehandeling Thuisonderwijs op 29 september

Op 29 september zal de commissie OCW van de Tweede Kamer debatteren over het onderwerp ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’. Deze datum is vastgesteld op de procedurevergadering van 4 september. De aanleiding voor dit debat is de brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer van juli 2013 ‘Reactie op onderwijsraadadvies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’. In deze brief stelt Dekker voor de vrijstelling van de leerplicht op grond van richtingsbedenkingen te laten vervallen.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs herkent zich niet in de argumenten die Dekker hiervoor aandraagt. De vrijstelling op grond van artikel 5.b. is een levend recht, wat haar wortelen heeft in de Nederlandse Grondwet en waar op kleine schaal gebruik van wordt gemaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt wat in de praktijk al bekend was: ouders bieden hun kinderen kwalitatief goed onderwijs.

Er zijn meerderen die een ander geluid laten horen: een groep prominente wetenschappers heeft zich in een getuigen-deskundige verklaring uitgesproken voor het verschaffen van een wettelijke basis voor thuisonderwijs. Zij adviseren om in de Leerplichtwet de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs op te nemen en willen eraan bijdragen dat de discussie over de voorgenomen wetswijziging gevoerd wordt op basis van beschikbare inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.
Voor de uitgebreide zienswijze van de NVvTO: lees onze reactie op de Kamerbrief, die we als input voor het rondetafelgesprek van november 2013 hebben ingezonden.
Voor perscontacten: De heer T. Nijenhuis, (06) 51 59 92 14, t.nijenhuis@nvvto.nl.

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.