Over de NVvTO

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) is een vereniging van ouders (en degenen die als zodanig optreden) die aan hun kinderen thuisonderwijs geven, hebben gegeven of dit serieus van plan zijn.

Missie

Ouders geven gemotiveerd (thuis)onderwijs aan hun kinderen vanuit het principe: “thuisonderwijs is de beste keuze voor ónze kinderen”. Thuisonderwijs heeft een (stevige) wettelijke basis nodig.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs behartigt de belangen van aangesloten thuisonderwijzende leden (ouders of verzorgers).

De NVvTO ziet het als haar kerntaak om ervoor te zorgen dat de samenleving thuisonderwijs als een basisrecht en een volwaardige onderwijsvorm ziet.

De NVvTO speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk krachtenveld van overheid, politiek, wetenschap, publieke opinie en relevante belangenorganisaties.

De NVvTO onderhoudt contacten in het belang van thuisonderwijs over de landsgrenzen heen.

Visie

Op basis van onze missie maken wij de volgende keuzes.

Wat doet de NVvTO?

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs behartigt de belangen van zijn leden in de volle breedte. Bij de overheid komt de NVvTO op namens en voor het ledencollectief, bijvoorbeeld over wet en regelgeving.

De NVvTO geeft informatie aan en beantwoordt vragen van leden en geïnteresseerden via de website www.thuisonderwijs.nl, e-mail en telefoon. Hieronder vallen eerstelijns informatievragen. Voor tweedelijns informatie en individuele belangenbehartiging verwijst de NVvTO door aan de hand van een eigen Sociale Kaart.

De NVvTO stimuleert en faciliteert onderlinge uitwisseling van ouders en hun kinderen door online netwerken en activiteiten voor ontmoetingen en deling van kennis en ervaringen.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is een organisatie van vrijwilligers. De NVvTO heeft geen personeel in dienst. De NVvTO heeft een bestuur van maximaal vijf leden. De vereniging kent diverse werkgroepen van actieve leden die het bestuur ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) wordt het beleid van het bestuur besproken, verantwoord en waar nodig bijgesteld in overleg met de aanwezige leden. De leden ontvangen jaarlijks een jaarverslag en een jaarafrekening die gecontroleerd wordt door een kascommissie.

De activiteiten worden bekostigd uit de jaarlijkse contributies en bijdragen van donateurs.

Bij de NVvTO zijn alle thuisonderwijzende ouders welkom, ongeacht religie, levensbeschouwing, geboorteland, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie en de staat van gezondheid en/of (in)validiteit van ouder of kind. Zij benadrukt de menselijke pluriformiteit die thuisonderwijs zo kenmerkt.

Hoe staat het NVvTO tegenover het reguliere onderwijs?

Thuisonderwijs is een keuze die bij vrijheid van onderwijs hoort, maar niet een plicht. De NVvTO onderschrijft het recht van alle ouders om hun kinderen naar school te sturen indien zij dat willen.

Websites