Persbericht NVvTO: ‘Bestaansrecht voor uniek thuisonderwijs’

Op 29 september aanstaande debatteert de Tweede Kamer over Onderwijsvrijheid en thuisonderwijs. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs verwacht van de Kamerleden dat zij zich bij hun oordeelsvorming laten leiden door adviezen van experts en door de feiten die op tafel liggen. Daaruit is slechts één conclusie mogelijk: thuisonderwijs heeft bestaansrecht.

Onderwijsraad adviseert behoud thuisonderwijs
De Onderwijsraad adviseert de regering om wettelijke waarborgen te creëren dat ouders vervangend onderwijs aanbieden en om vrijstelling van leerplicht wegens richtingbedenkingen in de Leerplichtwet te behouden. De Onderwijsraad geeft de wetgever zelfs ter overweging het begrip ‘richting’ met ‘pedagogische of andere waardeoriëntaties’ te verruimen.

Thuisonderwijs ook in Nederland recht van bestaan
Zes prominente wetenschappers, onder wie hoogleraren Onderwijskunde, Onderwijsrecht en Opvoedkunde, verklaren als getuige-deskundigen aan de Kamer dat thuisonderwijs ook in Nederland recht van bestaan heeft. Zij adviseren thuisonderwijs een wettelijke basis te geven door in de Leerplichtwet de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs op te nemen. Zij betuigen dat thuisonderwijs een effectieve onderwijsvorm is die ook in Nederland toekomst heeft en verklaren dat thuis onderwezen kinderen sociaal vaardig en maatschappelijk betrokken zijn.

Wetenschappelijk onderzoek positief over thuisonderwijs
Uit wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat thuisonderwijs een volwaardige en innovatieve vorm van onderwijs is, met goede resultaten op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van schoolonderwijs, en in veel gevallen presteert thuisonderwijs zelfs beter. Ouders bereiden zich grondig en zorgvuldig voor op het geven van thuisonderwijs aan hun kinderen en de aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt is goed.

Initiatief voor toezicht
Een aantal wetenschappers heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een werkgroep met als doel een onafhankelijk keurmerk te ontwikkelen voor thuisonderwijs.

Tenslotte
De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs bood de Kamer op 14 november 2013 een nationale en een internationale petitie aan, waarin gepleit wordt voor behoud en versteviging van de wettelijke basis voor thuisonderwijs.

De kwaliteit en realiteit van thuisonderwijs, evenals het recht van ouders om onderwijs te geven overeenkomstig hun godsdienst of levensovertuiging, verdienen een stevige wettelijke positie in Nederland, net zoals dit in het buitenland het geval is. Wij zijn ervan overtuigd dat, als andere landen dit wél goed kunnen regelen, het in Nederland ook mogelijk moet zijn.

Links:

  1. Deskundigenverklaring ‘Thuisonderwijs heeft ook in Nederland recht van bestaan
  2. NVvTO Kamerbrief: Zienswijze Thuisonderwijs voor rondetafelgesprek 14-11-2013 inclusief bijlage Thuisonderwijs vanuit wetenschappelijk oogpunt
  3. Aanvullende reactie van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs voor het notaoverleg op 29 september 2014
  4. Onderzoeken ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar‘ en de bijbehorende kamerstukken.

Contact:  Tonnie Nijenhuis, woordvoerder NVvTO
Telefoon: 06 – 51 59 92 14
E-mail: persvoorlichter@nvvto.eu

 

 

 

 

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.