Persbericht NVvTO: Staatssecretaris dreigt onderwijsvrijheid in kiem te smoren

Twee thuisonderwijskinderen aan tafel aan het werkNederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs pleit voor vrijheid van levensovertuiging en behoud van thuisonderwijs bij Haags rondetafelgesprek op 14 november 2013

Den Haag, 13 november 2013 – Op donderdag 14 november 2013 pleit de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) voor het behoud van thuisonderwijs in Nederland. Voorzitter Tonnie Nijenhuis schuift aan bij het rondetafelgesprek in Den Haag met leden van de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Sander Dekker, staatssecretaris van OCW kondigde deze zomer in een Kamerbrief aan de mogelijkheid voor vrijstelling wegens richtingsbezwaren uit de Leerplichtwet te willen schrappen, waardoor thuisonderwijs verboden zou worden in Nederland. Wetenschappers en afgevaardigden uit het onderwijsveld komen aan het woord om hun visie te geven.

Argumenten staatssecretaris wetenschappelijk en feitelijk ongegrond

De NVvTO zal tijdens de rondetafel aantonen dat Dekkers argumenten over ontbrekende sociaal-emotionele ontwikkeling van thuis onderwezen kinderen, de zorg om vervangend onderwijs en de onuitvoerbaarheid van toezicht, ingaan tegen uitgebreide onderzoeken in opdracht van OCW, het advies van de Onderwijsraad en het rapport van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM).

’Over betaalbaar en uitvoerbaar toezicht waren we al in gesprek met Marja van Bijsterveldt, vrijgestelde kinderen krijgen in de praktijk kwalitatief vervangend onderwijs en nationale en internationale onderzoeken tonen aan dat thuisonderwijs een uitstekende basis is voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen’, zegt Nijenhuis. De vereniging vreest dan ook dat Dekkers plannen uitsluitend berusten op de wens tot inperking van de vrijheid van levensovertuiging. ’De staatssecretaris gaat voorbij aan de kwaliteit en realiteit van thuisonderwijs in Nederland. Wij zouden de discussie graag juist op dat niveau voeren.’

Vrijheid van levensovertuiging: een belangrijk grondrecht

‘Onderwijs en levensovertuiging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit principe ligt internationaal verankerd in grondwetten en verdragen. Richtingen gaan over persoonlijke waarden. Waardevrij onderwijs bestaat niet. Tweederde van alle scholen in Nederland bestaan uit bijzonder onderwijs. In onze samenleving is vrijstelling wegens levensovertuiging een grondrecht dat net zo belangrijk is als de vrijheid van meningsuiting’, vervolgt Nijenhuis.

Onderwijsraad adviseert behoud en verruiming thuisonderwijs

De NVvTO sluit zich aan bij het advies van de Onderwijsraad dat zij in 2012 uitbracht: ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’, tevens onderwerp van de rondetafel op 14 november aanstaande. Hierin adviseert de Raad het behoud van thuisonderwijs, met een waarborg voor vervangend onderwijs en proportioneel toezicht op thuisonderwijs. Voorts vindt de Onderwijsraad verruiming van geldige richtingbezwaren voor een vrijstelling met ‘pedagogische of andere waardeoriëntaties’ ter afweging door de wetgever.

Wetenschap onderschrijft bestaansrecht thuisonderwijs

Het bestaansrecht van thuisonderwijs in Nederland wordt onderschreven door een comité van zes wetenschappers uit het onderwijsveld. De hooggeleerden stuurden eerder deze maand, op initiatief van het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) een verklaring naar de Kamer, waarin zij aangeven dat thuisonderwijs een effectieve onderwijsvorm is en toekomst heeft in Nederland.

Nederlandse minderheidsgroep de dupe

De NVvTO neemt het op voor een groep van momenteel 429 kinderen en hun ouders die kiezen voor het individuele maatwerk dat het ruimschoots wetenschappelijk bewezen effectieve thuisonderwijs te bieden heeft. Deze groep is in de afgelopen elf jaar gegroeid, maar er blijkt nog steeds slechts rond 0,01% van de leerplichtige kinderen vrijstelling van de leerplicht gegeven te worden. De groei van thuisonderwijs in Nederland is zodoende beperkt te noemen. Internationaal gezien blijft zelfs in Europese landen, waar thuisonderwijs een volledig vrije onderwijskeuze is, het aantal beperkt tot 0,1% van de schoolgaande kinderen.

Nijenhuis: ’Naast het feit dat een belangrijke minderheidsgroep de dupe zou worden van afschaffing van thuisonderwijs Nederland, zou dit internationaal gezien ons land in een ongewenste uitzonderingspositie zetten op het gebied van innovatieve onderwijsvormen en burgerlijke vrijheden’. De NVvTO heeft op 8 november 2013 haar volledige zienswijze met wetenschappelijke bijlage naar de Tweede Kamer gezonden voor de hoorzitting van 14 november 2013.

###

Noot aan de redactie

Contact:
Tonnie Nijenhuis, woordvoerder NVvTO
Telefoon: 06 51 59 92 14
E-mail: t.nijenhuis@nvvto.nl

Websites:
www.thuisonderwijs.nl
www.rechtopthuisonderwijs.nl
www.ditisthuisonderwijs.nl

Over de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO)

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) is een vereniging van ouders (en degenen die als zodanig optreden) die aan hun kinderen thuisonderwijs geven, hebben gegeven of dit serieus van plan zijn.

Bij de NVvTO zijn alle thuis onderwijzende ouders welkom, ongeacht religie, levensbeschouwing, geboorteland, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie en de staat van gezondheid en/of (in)validiteit van ouder of kind. Zij benadrukt de menselijke pluriformiteit die thuisonderwijs zo kenmerkt.

De drie kerntaken van NVvTO:
1. Verzorgen collectieve belangenbehartiging voor de leden van onze vereniging
2. Informatie en advies geven aan leden en geïnteresseerden
3. Bevorderen onderlinge uitwisseling van ouders die thuis onderwijs geven

Artikel geschreven door redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.