Recht op thuisonderwijs, óók in Rotterdam

De NVvTO heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van het voornemen van onderwijswethouder de Jonge van Rotterdam om vijftien gezinnen in zijn stad komend schooljaar het geven van thuisonderwijs te willen ontnemen of ontmoedigen.

Naar onze informatie geven vijftien gezinnen in Rotterdam hun kinderen enige jaren legaal thuisonderwijs op basis van een wettelijke vrijstellingsregeling in de leerplichtwet (artikel 5 onder b Lpw). De meeste van deze gezinnen zijn lid van onze vereniging, de NVvTO heeft daarom een brief gezonden naar de voorzitters van de gemeenteraadsfracties van de gemeente Rotterdam waarin we de gemeenteraad oproepen om niet akkoord te gaan met de voorgenomen beleidsmaatregelen van de onderwijswethouder. 

De NVvTO is van mening dat de wethouder geen valide argumenten heeft om tot een dergelijke drastische maatregel over te gaan. Er is bovendien geen aanleiding of incident die een dergelijke onwettige maatregel rechtvaardigt. De beroepen op artikel 5 onder b van de Leerplichtwet van deze gezinnen voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt.

Het voorgenomen beleid staat haaks op de landelijke ontwikkelingen ingezet door de Tweede Kamer en het ministerie van OCW over vrijstellingsregelingen en thuisonderwijs.

=============================================

Ingezonden brief

Geachte leden van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeenteraad van Rotterdam,

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, NVvTO, heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van het voornemen van onderwijswethouder De Jonge van Rotterdam om vijftien gezinnen in zijn stad komend schooljaar het geven van thuisonderwijs te willen ontnemen of ontmoedigen.

Naar onze informatie geven vijftien gezinnen in Rotterdam hun kinderen al enige jaren legaal thuisonderwijs op basis van een wettelijke vrijstellingsregeling in de leerplichtwet (artikel 5 onder b van de Leerplichtwet).

De NVvTO roept u op om niet akkoord te gaan met deze voorgenomen maatregelen.

De volgende argumenten geven wij u mee voor uw beraadslagingen:

 • De wethouder geeft geen valide argumenten om tot een dergelijke drastische maatregel over te gaan. Er is bovendien geen aanleiding of incident die een dergelijke onwettige maatregel rechtvaardigt.

 • De beroepen op artikel 5 onder b van de Leerplichtwet van deze gezinnen voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt.

 • Het is een onnodige belasting van ouders en hun kinderen die in goed vervangend onderwijs voorzien om hen te onderwerpen aan een ontmoedigingsbeleid.

 • Het voorgenomen beleid staat haaks op de landelijke ontwikkelingen ingezet door de Tweede Kamer en het ministerie van OCW over vrijstellingsregelingen en thuisonderwijs.

 • De Onderwijsraad, wetenschappers en de Tweede Kamer spraken zich uit voor behoud van thuisonderwijs (mevrouw L. Ypma van de PvdA: “Er is geen reden de 429 kinderen die thuisonderwijs krijgen in de kou te zetten”.)

De NVvTO signaleert dat de stad Rotterdam al tot de uitvoering van de maatregelen overgegaan is zonder dat uw gemeenteraad zich hierover uitgesproken heeft. Ouders hebben immers een brief ontvangen waarin het nieuwe beleid aangekondigd is en zijn al opgeroepen voor gesprekken. Dit vinden wij een opmerkelijke en merkwaardige gang van zaken.

De NVvTO heeft de wethouder op donderdag 26 februari jl. verzocht om een gesprek voor een nadere toelichting (aanleiding, inhoud van de voornemens), waarop geen enkele reactie ontvangen is. Uit de brieven aan onze leden en uitspraken van de wethouder in de media maken we slechts op dat het om persoonlijke meningen en uitspraken gaat die niet gestaafd zijn door kennis van zaken over thuisonderwijs in Nederland.

Deze voorgenomen maatregelen staan haaks op de landelijke ontwikkelingen. De Tweede Kamer sprak zich in september 2014 tijdens een Algemeen Overleg met staatssecretaris Dekker van OCW uit voor behoud van thuisonderwijs. De Tweede Kamer deed dit niet lichtvaardig maar op basis van een grondige voorbereiding, zoals het advies van de Onderwijsraad en een Rondetafelgesprek in november 2013 waarin de Kamer zich door wetenschappers, deskundigen en het onderwijsveld uitvoerig heeft laten informeren over thuisonderwijs en vrijstellingsregelingen in de Leerplichtwet.

Momenteel is een adviesbureau in opdracht van het ministerie van OCW bezig met een inventarisatie over een aantal vraagstukken (wat thuisonderwijs betreft het opnemen van het recht op onderwijs in de Leerplichtwet bij vrijstellingen, kwaliteit en toezicht). Deze inventarisatie gaat bouwstenen geven voor het ministerie van OCW. Vóór het zomerreces vindt er een Kamerdebat plaats over de scenario’s die staatssecretaris Dekker de Kamer zal voorleggen.

Het geeft geen pas vooruitlopend op dit debat in de Tweede Kamer in de stad Rotterdam over dit onderwerp onomkeerbare onwettige maatregelen te nemen. We wijzen er u in dit verband op dat de stad Amsterdam in 2011 alle rechtszaken heeft verloren die zij aanspanden tegen ouders die met een beroep op vrijstelling in de Leerplichtwet thuisonderwijs geven.

De NVvTO wil graag een paar zaken benadrukken in deze kwestie:

 • De beroepen op artikel 5 onder b van de Leerplichtwet van deze gezinnen zijn rechtsgeldig en kunnen niet door gemeentelijk beleid ongedaan worden gemaakt.

 • De Rotterdamse wethouder refereert in zijn brief aan de inventarisatie ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’ die momenteel in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft *niet* als doel om thuisonderwijs te verbieden, het doel is om manieren te vinden om thuisonderwijs juridisch en qua toezicht goed te organiseren. Deze inventarisatie kan dan ook onmogelijk een reden zijn om het de Rotterdamse ouders te beletten thuisonderwijs te geven.

 • De enkele thuisonderwijzende moslimgezinnen in Rotterdam zijn ons al jaren bekend en zijn mensen die met zeer veel zorg het onderwijs voor hun kinderen verzorgen. Zij zijn lid van de NVvTO, en nemen deel aan activiteiten met andere thuisonderwijzers. Moslimouders die de beslissing hebben genomen om thuisonderwijs te geven nemen ook deel aan de door ons georganiseerde workshops voor thuisonderwijzers.

 • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat thuisonderwijs een volwaardige vorm van onderwijs is, die goede resultaten boekt op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak, resultaten die vergelijkbaar zijn met de resultaten van schoolonderwijs. Ouders geven zorgvuldig inhoud aan het onderwijs aan hun kinderen. De sociaal emotionele ontwikkeling verloopt voorspoedig en de aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt is goed. Zes wetenschappers verklaarden dat thuisonderwijs goed onderwijs is (zie bijlage 1).

Tot besluit verbaast het ons dat er zoveel aandacht uit gaat naar vijftien gezinnen die in goed onderwijs voorzien terwijl Rotterdam te maken heeft met thuiszitters waaraan geen passend onderwijs geboden wordt. We doen u de suggestie vooral uw energie te richten op zaken waar daadwerkelijk problemen opgelost moeten worden in het belang van burgers van uw stad.

Tot nader toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

M. Gelsing
Secretaris NVvTO

Bijlagen:

 1. Verklaring van wetenschappers ‘Thuisonderwijs heeft ook in Nederland recht van bestaan

 2. Brief van de NVvTO aan de Tweede Kamer inclusief de bijlage ‘Thuisonderwijs vanuit wetenschappelijk oogpunt’

 3. Artikel in NRC ‘Verbiedt thuisonderwijs niet, het jaagt waardevolle gezinnen weg’ (over expat gezinnen die naar Nederland komen)

Artikel geschreven door Redactie

Reacties zijn niet meer mogelijk, maar trackbacks en pingbacks wel.