Speech bij het aanbieden van twee petities aan de Vaste Tweede kamercommissie OCW

aanbieden-petitie-1Uitgesproken tijdens de hoorzitting – rondetafelgesprek op 14 november 2013.

Onderwerp: ‘Stop verbod op thuisonderwijs’

Den Haag, 14 november 2013

Geachte voorzitter, geachte commissieleden en beste aanwezigen,

Ik zal het aanbieden van deze petities kort toelichten. Kort, omdat u de zienswijze van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) schriftelijk ontvangen heeft en de inhoud ervan vanmiddag onderwerp van gesprek is.

Ouders van ruim 400 kinderen vormen het onderwijsveld voor het onderwerp vrijstelling wegens levensovertuiging en thuisonderwijs. Eigenlijk hadden zij hier aan dit rondetafelgesprek moeten kunnen deelnemen om vanuit hun ervaringen met u in gesprek te gaan.

Zij voorzien in effectief onderwijs op maat aan hun kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Zij maken zich enorm veel zorgen over een Kamerdebat met als onderwerp onderwijsvrijheid dat vier maanden geleden door de staatssecretaris van Onderwijs ingezet is met een aankondiging om vrijstelling wegens levensovertuiging en thuisonderwijs te willen verbieden.

Zij begrijpen niet, net als vele Nederlanders, hoe een debat over onderwijsVRIJHEID, tégen het advies van de Onderwijsraad in, VOORAF door de staatssecretaris ingezet kan worden met een aankondiging tot een verbod.

Er zijn diverse lagen of niveaus in dit debat over onderwijsvrijheid:

 • thuisonderwijs als effectief onderwijs;
 • vrijstelling wegens levensovertuiging als representant van de grondwettelijke onderwijsvrijheid;
 • het belang van kinderen;
 • de ontwikkeling van kinderen tot burgers in onze samenleving;
 • het recht op onderwijs in juridische zin;
 • en de samenhang tussen vrijstelling wegens richtingbezwaren en richtingen van scholen.

Graag ga ik straks hierover met u in gesprek en beantwoord ik uw vragen.

Wij bieden u vandaag twee petities aan:

Een Nederlandse petitie die gedurende 10 weken door 3501 mensen ondertekend is. Mensen zoals u en ik, waaronder schrijvers, leraren, ondernemers, pedagogen, psychologen, psychiaters, juristen, onderwijskundigen én leerplichtambtenaren.

Wij bieden u ook een internationale petitie aan die gedurende 6 weken ondertekend is door 5904 mensen.

Nu zal ik de korte petitietekst voorlezen, zodat u weet waar deze mensen voor getekend hebben.

Stop verbod op thuisonderwijs

Deze petitie pleit voor behoud en versteviging van de wettelijke basis van thuisonderwijs (TO).
De staatssecretaris van OCW is van plan om thuisonderwijs (vrijstelling van schoolplicht art. 5.b. LPW) onmogelijk te maken. Dit blijkt uit zijn brief van juli 2013 aan de Tweede Kamer.

Stop het verbod op thuisonderwijs!
Teken deze Petitie.
Meer informatie: www.thuisonderwijs.nl/petitie2013

PETITIE

Wij
Inwoners van Nederland, o.a. ouders die thuisonderwijs geven en jongeren die thuisonderwijs krijgen

constateren

Dat:

 • een kleine groep ouders thuisonderwijs (TO) geeft;
 • de effectiviteit in onderzoek (cognitief en sociaal-emotioneel) is aangetoond en goed aansluit op vervolgopleiding en arbeidsmarkt;
 • de Tweede Kamer in 2011 instemde met TO en toezicht;
 • in veel landen TO een volwaardige onderwijsvorm is;
 • de Onderwijsraad adviseerde het recht op onderwijs te regelen, zonder TO te verbieden;
 • de staatssecretaris OCW desondanks van plan is om TO te verbieden.

en verzoeken

Behoud en versteviging van de wettelijke basis voor thuisonderwijs door:

a. behoud van de mogelijkheid tot vrijstelling van schoolplicht (Leerplichtwet art. 5.b);

dan wel:

b. losmaking van de keuze voor thuisonderwijs van levensbeschouwelijke bezwaren en inrichting van thuisonderwijs in de Leerplichtwet als uitwerking van de Grondwettelijke vrijheid om onderwijs te geven, waarbij het recht op onderwijs en een passend toezicht gegarandeerd zijn.

Wij hopen dat het gebruikmaken van dit democratisch petitierecht u allen inspiratie geeft voor een goed debat, waarbij uit respect voor onze grondrechten en mensenrechten de vrijstelling wegens levensovertuiging overeind blijft.

Dank voor uw aandacht!

Artikel geschreven door redactie

Leave a Reply