Herinnering: de jaarlijkse kennisgeving versturen

Dit is een herinnering voor mensen die zich beroepen op art 5 sub b (richtingbedenkingen) of 5 sub c (inschrijving op een school in het buitenland). De kennisgeving over het komend schooljaar dient vóór 1 juli te zijn binnengekomen bij de gemeente. Dit jaar is dat dus uiterlijk maandag 30 juni.

De voorbeeldbrieven op deze site zijn aangepast aan de nieuwe wettelijk eisen. In het geval van richtingbedenkingen kan de korte voorbeeldbrief worden verstuurd, onder vermelding dat het een kennisgeving betreft voor het schooljaar 2014-2015.

Bij vervolgberoepen op artikel 5 sub a geldt deze verplichting ook, behalve als uw kind voorgoed ongeschikt voor schoolgang is bevonden.

De brief kan eventueel uitgebreid worden met een verwijzing naar eerdere correspondentie en een (korte) omschrijving van uw eigen richting.

Thuisonderwijs in de schijnwerpers 2013

Het nieuwe jaar leent zich voor reflecties en blikken vooruit - zeker bij de dynamiek die het jaar 2013 kenmerkte. In een kort overzicht nemen we u mee naar de meest opvallende zaken op juridisch en mediagebied binnen het thuisonderwijsveld. Ook blikken we kort vooruit naar de eerste maanden van 2014.

Zomer 2013 – Dekker breekt ingezette koers van OCW door verbod op thuisonderwijs aan te kondigen

In juli afgelopen jaar kwam staatssecretaris Dekker met een Kamerbrief als reactie op het advies van de Onderwijsraad uit 2012 over Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs. In deze Kamerbrief ‘Reactie op Onderwijsraadadvies artikel 23 in maatschappelijk perspectief’ kondigde de staatssecretaris aan de mogelijkheid voor vrijstelling wegens richtingbezwaren uit de Leerplicht te willen schrappen, waardoor thuisonderwijs verboden zou worden. Dit gaat in tegen het bovengenoemde advies van de Onderwijsraad én tegen het beleid van Dekkers voorganger op het ministerie van OCW, minister Van Bijsterveldt. De Onderwijsraad adviseert in haar rapport namelijk om voor thuisonderwijs wettelijke waarborgen te creëren dat ouders hun kinderen vervangend onderwijs[1] aanbieden en de overheid daar adequaat en proportioneel toezicht op uitoefent.

Het persbericht van de NVvTO en de door de NVvTO ontwikkelde website rechtopthuisonderwijs.nl weerlegden deze ongefundeerde draai van staatssecretaris Dekker. Ook verschenen er verschillende berichten Continue reading “Thuisonderwijs in de schijnwerpers 2013″

Wandelen met Sjoerd Karsten: Thuis naar school

In de serie ‘Wandelen met Sjoerd Karsten’ van Didactief Online dit keer een interessant filmpje onder de titel ‘Onderwijs thuis’. In zes minuten geeft professor Karsten een interessant beeld over hoe in een gezin in Brabant thuisonderwijs gegeven wordt. Tussendoor komen kort en bondig een groot aantal onderwerpen langs, zoals wie er vroeger thuisonderwijs gaf, hoe de Nederlandse situatie zich ontwikkeld heeft naast het schoolonderwijs, wetenschappelijke opvattingen en de actuele politieke situatie in Nederland ‘mag thuisonderwijs voortbestaan?’. Dit alles voorzien van mooie beelden. Een aanrader voor iedereen!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cJ6iYKHjjUE]

EenVandaag: Thuisonderwijs: wel of niet afschaffen?


eenvandaag20131207

EenVandaag verzorgde 7 december 2013 een uitzending over Thuisonderwijs met Mariska van de website Ik krijg thuisonderwijs en Sjoerd Karsten, hoogleraar Onderwijskunde.

Feestelijke opening ditisthuisonderwijs.nl met een thuisonderwijsflashmob

Flashmob-promo37
Op vrijdag 22 november 2013 trakteerde een grote groep thuisonderwijzers omstanders in Den Haag op een flashmob. De ouders en kinderen gaven samen een spetterend en kleurrijk optreden. Deze flashmob werd gehouden als feestelijke opening van de nieuwe website ditisthuisonderwijs.nl. Deze website heeft de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs in het leven geroepen om antwoorden te geven op de vele vragen die leven over thuisonderwijs.

Bekijk het filmpje en lees hier meer over de thuisonderwijsflashmob.

Speech bij het aanbieden van twee petities aan de Vaste Tweede kamercommissie OCW

aanbieden-petitie-1Uitgesproken tijdens de hoorzitting – rondetafelgesprek op 14 november 2013.

Onderwerp: ‘Stop verbod op thuisonderwijs’

Den Haag, 14 november 2013

Geachte voorzitter, geachte commissieleden en beste aanwezigen,

Ik zal het aanbieden van deze petities kort toelichten. Kort, omdat u de zienswijze van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) schriftelijk ontvangen heeft en de inhoud ervan vanmiddag onderwerp van gesprek is.

Ouders van ruim 400 kinderen vormen het onderwijsveld voor het onderwerp vrijstelling wegens levensovertuiging en thuisonderwijs. Eigenlijk hadden zij hier aan dit rondetafelgesprek moeten kunnen deelnemen om vanuit hun ervaringen met u in gesprek te gaan.

Zij voorzien in effectief onderwijs op maat aan hun kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Zij maken zich enorm veel zorgen over een Kamerdebat met als onderwerp onderwijsvrijheid Continue reading “Speech bij het aanbieden van twee petities aan de Vaste Tweede kamercommissie OCW”

Kamerbrief: Zienswijze Thuisonderwijs voor rondetafelgesprek 14-11-2013

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, t.a.v. de vaste Commissie OCW

Geachte commissieleden,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) op het advies van de Onderwijsraad ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’ (2012) en de brief van staatssecretaris Dekker met betrekking tot dit advies van de Onderwijsraad aan uw Kamer (d.d. 12 juli 2013, kamerstuk 33 400 VIII nr. 164).

Staatssecretaris Dekker informeert u in zijn brief over zijn voornemen om thuisonderwijs af te schaffen (vrijstelling wegens richtingsbedenkingen artikel 5.b Lpw). Naar onze overtuiging is een verbod op thuisonderwijs onwenselijk, onnodig en onwettig. Wij verzoeken u, namens onze leden, hiervan kennis te nemen en onderstaande informatie te betrekken bij uw overwegingen en besluitvorming.

Onderwijsraad adviseert handhaving vrijstelling onder 5.b

Continue reading “Kamerbrief: Zienswijze Thuisonderwijs voor rondetafelgesprek 14-11-2013″

Algemene Ledenvergadering 7 juni 2014

Zaterdagmiddag 7 juni 2014 zal een Algemene Ledenvergadering van de NVvTO plaatsvinden in Doorn.

Leden en donateurs krijgen een persoonlijke uitnodiging.