Missie & visie


Thuisonderwijs gaat over de toekomst van onze eigen kinderen. Kwaliteit van het onderwijs en veiligheid van de kinderen staan daarom bovenaan de agenda.

De NVvTO werkt aan de uitwisseling van ervaring en kennis, zodat thuisonderwijzers zich uitvoerig kunnen voorbereiden, toerusten en steun kunnen vinden bij elkaar.

De NVvTO speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk krachtenveld van overheid, politiek, wetenschap, publieke opinie en belangenorganisaties.

De NVvTO ziet het als haar taak om de positie te versterken die thuisonderwijs inneemt in het onderwijsveld.

De NVvTO vindt dat ouders in principe niet gedwongen mogen worden hun kinderen naar een school te sturen als zij zich niet herkennen in de uitgangspunten van die school. De huidige wet (Lpw 5b) biedt die mogelijkheid, maar is een ‘noodgreep’ waardoor thuisonderwijs buiten de leerplicht valt. Daarom vindt de NVvTO het een goede zaak dat de regering thuisonderwijs als zodanig geregeld wil zien in de wet.

De NVvTO onderschrijft het recht van alle ouders om te kunnen kiezen voor het beste onderwijs voor hun kinderen. Thuisonderwijs is een keuze die hoort bij de vrijheid van onderwijs, maar zal altijd een bijzondere vorm van onderwijs blijven, waar slechts een kleine minderheid voor kiest.