Reactie NVvTO


Reactie NVvTO op Internetconsultatie 2020

Wij denken dat een wetsvoorstel voor thuisonderwijs een positieve bijdrage moet leveren aan het onderwijs van de betrokken kinderen. Dit wetsvoorstel is daar niet in geslaagd. De voorwaarden die dit wetsvoorstel voorstelt, brengen thuisonderwijs – het summum van maatwerk – in een keurslijf dat onmogelijk kan passen.

Na sluiting van de internetconsultatie bleken er ruim 600 reacties ingestuurd te zijn (waarvan 467 openbaar na te lezen via www.internetconsultatie.nl/richtingbezwaren/reacties). Een grote meerderheid daarvan geeft aan de mogelijkheden van thuisonderwijs juist breder te willen verkennen. De eisen worden als disproportioneel gezien. Met name zit het veel mensen niet lekker dat thuisonderwijs nu enkel als uitzondering mogelijk blijft bij richtingbezwaren en dat het niet mogelijk is op latere leeftijd (na schoolgang) eventueel alsnog voor thuisonderwijs te kiezen.

Ook de reactie van de NVvTO is kritisch, maar we hebben ook getracht aan te geven waar volgens ons kansen liggen. Onze gehele reactie is hier te downloaden. Na het benoemen van 9 bezwaarpunten worden hierin verschillende aanbevelingen gedaan, die in 4 punten zijn gebundeld:

  1. Thuisonderwijs als een volwaardige onderwijsvorm
  2. Thuisonderwijs biedt maatwerk en flexibiliteit
  3. Toezicht op maat voor het beste resultaat
  4. Samen voor goed onderwijs

Tot slot is wat ons betreft nog te weinig ervaring met toezicht op thuisonderwijs om nu van geheel geen toezicht naar een strak regime te schakelen. In het huidige traject zijn de kennis en ervaring van verschillende thuisonderwijsorganisaties bovendien nauwelijks meegenomen. Door eerst kennis en ervaring op te doen met thuisonderwijs, bijvoorbeeld door middel van een pilot met de onderwijsinspectie, zal het toezicht veel beter op maat afgestemd kunnen worden. Daarmee zal het toezicht ook daadwerkelijk de kwaliteit van het thuisonderwijs ten goede kunnen komen.

Nederland is van oudsher een land van tolerantie en polderen. Laten we dit in ons land dan ook samen oppakken en verder uitwerken zonder (te zeer) vanuit bestaande kaders te denken, zodat kwalitatief goed (thuis)onderwijs beschikbaar wordt voor alle kinderen, ongeacht geloofsrichting of voorgeschiedenis.