Trekkend bestaan


Artikel 5a Leerplichtwet 1969 regelt de vrijstelling van inschrijving op een school als de ouders of verzorgers een trekkend bestaan leiden. Wat er onder die term verstaan wordt, is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. In die maatregel staat ook beschreven vanaf welke leeftijd de jongere ingeschreven dient te staan op een school en wat er van invloed is op de bereikbaarheid van scholen.

De AMvB is het Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking. In dit besluit is opgenomen dat ouders of verzorgers zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat een minderjarige is ingeschreven als leerling van een school, indien en zolang zij gedurende de maanden maart tot en met oktober als kermisexploitant of als circusmedewerker een trekkend bestaan leiden en de minderjarige met hen meereist. De vrijstelling geldt niet indien de afstand tussen de standplaats waar de minderjarige verblijft en de standplaats van een rijdende school voor kinderen van kermisexploitanten of van circusmedewerkers, die voor de minderjarige toegankelijk is, minder bedraagt dan 5 kilometer, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.