Voorbeeld kennisgeving


Hieronder volgt een voorbeeld van een kennisgevingsbrief ter verduidelijking van de eisen die daaraan worden gesteld. Dit voorbeeld bevat alle elementen zoals vereist vanuit de wet, zoals toegelicht op https://www.thuisonderwijs.nl/wettelijk/5onderb

Eventuele toevoegingen zijn onnodig en kunnen afleiden van deze kernboodschap.

[namen ouders]
[adres]
[postcode] [woonplaats]

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente [gemeente]
t.a.v. de leerplichtambtenaar
[adres]
[postcode] [plaats]

Onderwerp: beroep op vrijstelling van schoolinschrijving voor schooljaar [jaar] [volgend jaar]

[woonplaats][datum]


Geacht college,

Wij zijn de ouders van [volledige naam kind], geboren op [geboortedatum][Voornaam kind] heeft BSN [burgerservicenummer], is van het [mannelijke/vrouwelijke] geslacht en woont aan het bovengenoemde adres.

Wij geven hierbij kennis dat wij voor [naam kind] en op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet [voor de eerste keer / net als vorig jaar] aanspraak maken op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van [voornaam kind] als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling voor [de rest van] het bovenvermelde schooljaar.

Wij verklaren dat wij overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van onze woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop [voornaam kind] geplaatst zou kunnen worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons kind natuurlijk goed onderwijs moet krijgen en daartoe hebben wij dan ook maatregelen getroffen.


Hoogachtend,

[namen en handtekeningen ouders]