School in buitenland


Artikel 5 onder c, LPW 1969 wordt het meest gebruikt voor kinderen die in Nederland wonen, maar in het buitenland naar school gaan.

Buitenlands correspondentieonderwijs of schoolonderwijs in deeltijd vallen soms ook onder deze noemer. De buitenlandse instelling neemt daarbij de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan het kind op zich. Het onderwijs vindt plaats in gezinsverband en wordt dagelijks begeleid door de ouder(s), maar juridisch gesproken betreft het desalniettemin schoolonderwijs.

Buitenlandse scholen die worden geaccrediteerd door internationale organisaties kunnen het ministerie van OCW verzoeken om een aanwijzing als school van de vierde categorie. Het is nog niet bekend of het ministerie ook correspondentiescholen als geaccrediteerde school aan wil wijzen. Het verdient aanbeveling over deze vrijstelling specialistisch juridisch advies in te winnen.